Żłobek Miejski
w Jeleniej Górze

ul. Różyckiego 21
58-506 Jelenia Góra

Zasady pracy Żłobka

Procedura regulująca pracę Żłobka Miejskiego w Jeleniej Górze

 

 1. Celem procedury jest ustalenie zasad postępowania w żłobku. Zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia dzieciom i pracownikom przebywającym na terenie żłobka.
 2. Opiekunki, personel żłobka, rodzice oraz dzieci są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi zasadami.
 3. Wykaz odpowiedzialności, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest przedmiotem procedury:
  • Dyrektor – ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w żłobku; zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci i pracy, odpowiada za organizację pracy; opracowuje regulaminy i instrukcje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa.
  • Opiekunki i pracownicy administracyjno-obsługowi żłobka – są zobowiązani do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem; są zobowiązani do przestrzegania przepisów placówki.
  • Rodzice – są zobowiązani do przekazywania dyrektorowi oraz pracownikom istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka; nieprzyprowadzania dzieci chorych do żłobka.
 4. Organizacja pracy żłobka:
  • Żłobek czynny jest w godzinach od 6.00 do 17.00- realizuje pracę opiekuńczo-wychowawczą.
  • Każda grupa ma wyznaczoną i przydzieloną salę, w której przebywa każdego dnia.
  • Do grup przydziela się dzieci w miarę możliwości w tym samym wieku, jednak dyrektor może połączyć dzieci zbliżone wiekowo.
  • Opiekę nad  grupą w jednym czasie sprawują opiekunki tej grupy i pracownik obsługi.
  • W przypadku nieobecności opiekunki przydzielonej do grupy, dyrektor przydziela zastępstwo innej opiekunce.
  • Wszelkie czynności konserwatorskie należy wykonywać podczas nieobecności dzieci w sali.
 5. Organizacja zabawy dzieci:
  • Dzieci korzystają z zabawek bezpiecznych, odpowiednich do ich wieku.
  • Dzieci uczestniczą w zajęciach zorganizowanych przez opiekunkę.
  • Dzieci korzystają z ogrodu żłobkowego –przy odpowiednich warunkach pogodowych.
 6. Przyprowadzanie i odbiór dziecka ze żłobka
  • Do żłobka można przyprowadzić tylko dziecko zdrowe, bez żadnych oznak chorobowych.
  • Dyrektor może odmówić przyjęcia dziecka, u którego pracownik przyjmujący dziecko zauważył niepokojące objawy.
  • Rodzice są zobowiązani do uaktualnienia numerów telefonów przy przyjściu dziecka do żłobka i przy każdej zmianie.
  • Rodzice wprowadzają dziecko i odbierają informując domofonem lub dzwonkiem swoją obecność.
  • Sposób postępowania przy przyprowadzeniu dziecka do żłobka:

   Rodzic:

    

   • Należy zadzwonić domofonem i poczekać na sygnał otwarcia.
   • Odpowiedzialność żłobka rozpoczyna się z chwilą przekazania dziecka pracownikowi.
   • Dziecko należy odebrać o godzinie określonej w umowie.
   • Rodzic oczekuje na dziecko w szatni.
   • Odpowiedzialność żłobka kończy się z chwilą przekazania dziecka rodzicowi.
 7. Sposób komunikowania się
  • Rodzice mogą kontaktować się z opiekunkami osobiście bądź telefonicznie z dyrektorem natomiast telefonicznie i mailowo.
  • Rodzice mogą poprosić o rozmowę z dyrektorem żłobka w gabinecie, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
 8. Organizacja żywienia dzieci
  • Wyżywienie dzieci jest dostosowane do ich wieku.
  • Za przygotowanie posiłków zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny odpowiadają pracownicy kuchni i woźne oddziałowe w tym:
   • Myją i wyparzają sztućce i naczynia, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami
   • Dezynfekują blaty robocze, taborety, krany, poręcze, powierzchnie płaskie, itd.
   • Odbierają towar z zachowaniem określonych zasad, określonych w procedurze dot. pracowników kuchni.
   • Woźne oddziałowe odpowiadają za przygotowanie sali do posiłku i rozdzielanie ich dzieciom:
   • Przed i po każdym posiłku myją i dezynfekują blaty stołów, przy których siedzą dzieci i dorośli, poręcze krzeseł, także podłogę.

Procedura wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2023 r.

Skip to content